Privātuma politika

GP RECRUITMENT PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika (turpmāk – Politika) informē  par SIA “GP Recruitment” SIA,  vienotās reģistrācijas Nr. 40003707276, juridiskā adrese: Brīvības iela 101-1, Rīga, LV-1001 (turpmāk – “datu pārzinis”, “GPR”, “mēs”, “mums” un “mūsu”) veikto personas datu apstrādi, sniedzot personāla atlases pakalpojumus un nodrošinot piekļuvi tīmekļa vietnei www.gprecruitment.eu (turpmāk – “tīmekļa vietne”).

Mēs apņemamies aizsargāt un respektēt datu subjekta (turpmāk – Jūsu) privātumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR), un piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Politika attiecas uz tādu personas datu apstrādi, ko Jūs sniedzat mums telefoniski, elektroniski un personīgi klātienē mūsu birojā. Jāņem vērā, ka mūsu sadarbības rezultātā Jūsu personas dati var tikt nodoti potenciālajam darba devējam, kā rezultātā, potenciālais darba devējs veiks Jūsu personas datu apstrādi, saskaņā ar šī potenciālā darba devēja definētiem datu apstrādes un aizsardzības prinipiem. Informācijai par Jūsu personas datu apstrādi ko veiks Jūsu potenciālais darba devējs, lūgums, vērsties pie potenciālā darba devēja. Šī politika nav attiecināma uz datu apstrādi, ko veic potenciālais darba devējs.

Mēs varam veikt izmaiņas Politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņai ar mums personas datu apstrādes jautājumos, lūdzu, rakstiet uz – info@gpr.lv.

PRIVĀTUMA POLITIKĀ LIETOTIE TERMINI

“Datu subjekts” – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt (piemēram, kandidāts, kas piedalās vai plāno piedalīties personāla atlases procesā) (turpmāk – Jūs).

“Personas datu pārzinis” –  fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

“Personas datu apstrāde” – jebkura ar Personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pilnveidošana aplūkošana, izmantošana, nodošana, dzēšana.

“Personas dati” – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

“Datu subjekta piekrišana” – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

“Klienti vai darba devēji” – juridiska persona un neatkarīgs datu pārzinis, kas izmanto GPR sniegtos pakalpojumus, piemērotāko kandidātu atlases procesa nodrošināšanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Kandidātu atlase

(Tiesiskais pamats –  datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a) punkts)).

Sniedzot darbinieku atlases pakalpojumus, GPR veic šādu personas datu apstrādi, lai atlasītu un izvērtētu mūsu klientiem atbilstošākos amata kandidātus:

 • vārds, uzvārds;
 • dzimšanas datums;
 • dzīvesvietas adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • informācija par  darba pieredzi (darbavieta, nostrādātais laiks, amats, pienākumi u.c.);
 • vēlamais atlīdzības apmērs;
 • izglītība (izglītības iestāde, mācību laiks, iegūtā izglītība, kvalifikācija);
 • kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (iegūtie sertifikāti, noklausītie mācību kursi);
 • autovadītāja apliecības esamība un kategorija;
 • svešvalodu prasmes;
 • citas prasmes (biroja tehnikas,  datortehnikas lietošanas prasmes u.c. );
 • bijušo/ esošo darba devēju atsauksmes, rekomendācijas, kontaktinformācija;
 • kā arī cita informācija, kas  var  brīvprātīgi  tikt sniegta piesakoties vakancei mūsu tīmekļa vietnē,  aizpildot kandidāta pieteikuma anketu pie mums klātienē, iesniedzot CV, un motivācijas vēstuli.

Pakalpojuma līguma slēgšana un izpilde

(Tiesiskais pamats – līguma  izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas b punkts)).

Lai noslēgtu līgumu mēs apstrādāsim šādus Jūsu personas datus:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • dzīvesvietas adrese.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma līguma izpildi, lai palīdzētu Jums nodibināt darba tiesiskās attiecības ar potenciālo darba devēju un veiktu reģistrāciju konkrētās darba vietas mītnes valsts imigrācijas lietu pārvaldē, mēs nodosim šādus personas datus Jūsu potenciālajam darba devējam:

 • vārds, uzvārds;
 • dzīvesvietas adrese;
 • vecums;
 • bankas konta numurs;
 • tālruņa numurs
 • e-pasts;
 • brīvpārtīgi sniegta informācija par veselības stāvokli;
 • pases vai ID numurs un derīguma termiņš;
 • personas apliecinoša dokumenta kopija (pase vai ID karte)*

* pēc atsevišķi sniegtas piekrišanas, mēs veicam personas apliecinoša dokumenta kopiju, kas tiek glabāta GPR datubāzē un tiek nosūtīta tiešajam darba devējam, lai paātrinātu nepieciešamās dokumentācijas un reģistrācijas noformēšanu.

Datubāzes uzturēšana un informēšana par saistošām vakancēm

(Tiesiskais pamats –  datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a) punkts)).

Balstoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, mēs iekļausim Jūsu sniegto informāciju datubāzē, lai informētu un izvērtētu Jūsu piemērotību aktuālām vakancēm. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz epastu- info@gpr.lv.

Atbildes sniegšana uz informācijas pieprasījumu

(Tiesiskais pamats –  datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a) punkts)).

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem, tieši sazinoties ar mums telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam sekojošus Jūsu brīvprātīgi sniegtos personu datus:

 • vārds, uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • cita informācija, kas saistīta ar šāda pieprasījuma apstrādi vai izpildi.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite

(Tiesiskais pamats  – leģitīmo interešu ievērošana (VDAR 6.panta 1.daļas f punkts)).

GPR veic ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu savas leģitīmās intereses, kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, kā arī līgumu sagatavošanu, noslēgšanu un izpildi.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus līdz brīdim, kamēr:

 • tiek izpildītas noslēgtā pakalpojuma līguma saistības vai tiek sniegts pakalpojums, kā arī noteiktu laiku pēc šī līguma izpildes, kas ir nepieciešams, lai pierādītu mūsu sniegto pakalpojumu izpildi;
 • normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
 • nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei, ja datu apstrāde un glabāšana tiek veikta uz piekrišanas pamata;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varam realizēt savas leģitīmās intereses;
 • datu uzglabāšana nav vairs nepieciešama, jo apstrādes mērķis ir sasniegts.

Jūsu sniegto piekrišanu un pierādījumus par to mēs varam glabāt 5 gadus, lai varētu aizstāvēties pret mums izvirzītu prasību, pretenziju vai pieprasījumu gadījumā.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus potenciālajiem darba devējiem, darbinieku atlases procesa ietvaros, kā arī sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā.

Jūsu dati tiek nodoti tikai tiem sadarbības partneriem, klientiem vai datu apstrādātājiem, ar kuriem ir noslēgts datu apstrādes līgums, nosakot stingras prasības attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs.

Kandidātu personas dati var tikt nodoti uz trešajām valstīm, saņemot atsevišķu kandidāta sniegtu piekrišanu vai arī citos VDAR paredzētos gadījumos.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NODOŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM

Jūsu personas dati, galvenokārt, tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Kandidātu personas dati var tikt nodoti mūsu klientiem trešajās valstīs, saņemot atsevišķu kandidāta sniegtu piekrišanu vai citos VDAR paredzētos gadījumos.

SĪKFAILU (COOKIES) IZMANTOŠANA TĪMEKĻA VIETNĒ

Balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izmantojam sīkfailus un citu tehnisko informāciju, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni www.gprecruitment.eu, padarītu to lietošanai ērtāku un nodrošinātu vietnes drošību. Mūsu izmantotie rīki neļauj mums personīgi identificēt lietotāju, un dati tiek glabāti ierobežotu laiku.

Kas ir sīkfaili?

Sīkfails ir neliela datu kopa, ko tīmekļa serveris ievieto Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkfaili kalpo vairākiem nolūkiem: piemēram, tie var palīdzēt mums atcerēties noteiktas jūsu atlasītās opcijas, uzskaitīt vietnes apmeklētājus vai vispārēji uzlabot lietotāja pieredzi vietnē, lai nodrošinātu labāku izvietotā satura atbilstību.

Kādus sīkfailus mēs izmantojam?

Mēs izmantojam Google Analytics sīkfailus, lai analizētu to, kā tiek izmantota tīmekļa vietne, un uzlabotu vietnes efektivitāti. Piemēram, mēs varam izmantot šos sīkfailus, lai noteiktu, vai Jūsu apmeklējuma laikā nav gadījušās kādas kļūmes lapas darbībā. Šī informācija ir anonīma un nesatur personīgu informāciju par tīmekļa vietnes lietotāju.

Kā dzēst vai bloķēt sīkfailus?

Jums ir jebkurā laikā iespēja dzēst vai bloķēt sīkfailus, veicot attiecīgās izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos. Papildus informāciju par to, kā  pārtraukt datu vākšanu Google Analyitcs,  skatīt šeit –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

Jums saskaņā ar VDAR un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības:

1) piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

3) dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5) ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6) pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7) vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā  Brīvības iela 101-1, Rīga, LV-1001,  uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz epastu info@gpr.lv.