Polityka prywatności

GP RECRUITMENT POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności („Polityka”) informuje & nbsp; o SIA „GP Recruitment” SIA, & nbsp; jednorazowa rejestracja nr. 40003707276, adres prawny: Brīvības iela 101-1, Rīga, LV-1001 (dalej – „administrator danych”, „GPR”, „my”, „nas” i „nasz”) przetwarzanie danych osobowych, świadczenie usług selekcji personelu oraz zapewnienie dostępu do strony internetowej www.gprecruitment.eu (zwanej dalej „Serwisem”).

Zobowiązujemy się chronić i szanować prywatność osoby, której dane dotyczą (dalej – Ciebie) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej – VDAR) oraz obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych Republiki Łotewskiej.

Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, które przekazujesz nam telefonicznie, elektronicznie oraz osobiście w naszym biurze. Należy pamiętać, że w wyniku naszej współpracy Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy, w wyniku czego potencjalny pracodawca będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z określonymi przez tego potencjalnego pracodawcę zasadami przetwarzania i ochrony danych. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę, skontaktuj się z potencjalnym pracodawcą. Niniejsza polityka nie dotyczy przetwarzania danych przez potencjalnego pracodawcę.

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmiany wejdą w życie z chwilą publikacji na naszej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej Polityki, aby upewnić się, że jesteś świadomy zmian.

DANE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, napisz na adres – & nbsp; info@gpr.lv .

TERMINY UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

„Podmiot danych” oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (na przykład kandydata, który jest lub zamierza być zaangażowany w proces rekrutacji) (dalej – Ty).

Administrator danych osobowych — & nbsp; osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza każdą czynność lub zestaw czynności wykonywanych z lub bez zautomatyzowanych środków na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, opracowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przenoszenie, usuwanie.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez którą wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnej zgody.

/p>

„Klienci lub pracodawcy” – podmiot prawny i niezależny administrator danych korzystający z usług świadczonych przez GPR w celu zapewnienia procesu selekcji najbardziej odpowiednich kandydatów.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, z góry określonych celach.

Wybór kandydata

(Podstawa prawna – & nbsp; zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 akapit pierwszy lit. a) GPSD)).

Świadcząc usługi rekrutacyjne, GPR przetwarza następujące dane osobowe w celu wyboru i oceny najbardziej odpowiednich kandydatów dla naszych klientów:

 • Nazwa;
 • Data urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • Informacje o & nbsp; doświadczenie zawodowe (praca, przepracowane godziny, stanowisko, obowiązki itp.);
 • Żądana kwota odszkodowania;
 • Wykształcenie (instytucja edukacyjna, czas studiów, zdobyte wykształcenie, kwalifikacje);
 • Działania w zakresie doskonalenia zawodowego (uzyskane certyfikaty, odbyte kursy szkoleniowe);
 • Istnienie i kategoria prawa jazdy;
 • Znajomość języków obcych.
 • Inne umiejętności (umiejętności biurowe, umiejętności obsługi komputera itp.)
 • Informacje zwrotne, rekomendacje, informacje kontaktowe od byłych/obecnych pracodawców;
 • a także inne informacje, które mogą być dobrowolne podane poprzez aplikowanie na stanowisko na naszej stronie internetowej, poprzez wypełnienie u nas osobiście formularza zgłoszeniowego kandydata, złożenie CV, oraz list motywacyjny.

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług

(Podstawa prawna – wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) DSU)).

W celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Nazwa;
 • osobisty kod identyfikacyjny;
 • Adres zamieszkania.

Aby zapewnić jakość umowy o świadczenie usług, aby pomóc Ci nawiązać stosunek pracy z potencjalnym pracodawcą oraz zarejestrować się w urzędzie imigracyjnym Twojego kraju, przekażemy Twojemu potencjalnemu pracodawcy następujące dane osobowe:

 • Nazwa;
 • adres zamieszkania;
 • wiek;
 • Numer konta bankowego;
 • numer telefonu
 • E-mail;
 • Dobrowolne informacje zdrowotne;
 • Numer paszportu lub dowodu osobistego i data ważności;
 • Kopia dowodu osobistego (paszportu lub dowodu osobistego) *

* Za osobną zgodą sporządzamy kopię Twojego dowodu tożsamości, która jest przechowywana w bazie danych georadarowych i wysyłana do Twojego bezpośredniego pracodawcy w celu przyspieszenia przetwarzania wymaganej dokumentacji i rejestracji.

Utrzymanie bazy danych i powiadamianie o wiążących wakatach

(Podstawa prawna – & nbsp; zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 akapit pierwszy lit. a) GPSD)).

Na podstawie Twojej zgody uwzględnimy podane przez Ciebie informacje w bazie danych, aby poinformować i ocenić Twoją przydatność na aktualne oferty pracy. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, wysyłając prośbę o zatrzymanie komunikacji pocztą elektroniczną.& Nbsp; info@gpr.lv .

Odpowiedz na prośbę o informacje

(Podstawa prawna – & nbsp; zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 akapit pierwszy lit. a) GPSD)).

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, uwagi lub sugestie przetwarzamy następujące dane osobowe podane dobrowolnie przez Ciebie, kontaktując się z nami bezpośrednio telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 • Nazwa;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • Inne informacje związane z przetwarzaniem lub wykonaniem takiego żądania.

Zapisuj i śledź pocztę przychodzącą i wychodzącą

(Podstawa prawna & nbsp; – przestrzeganie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) DSU)).

GPR utrzymuje i rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, aby zapewnić swoje uzasadnione interesy, jakość usługi oraz przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe do:

 • wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi lub świadczenie usługi, a także przez określony czas po wykonaniu tej umowy, co jest niezbędne do udowodnienia wykonania świadczonych przez nas usług;
 • Istnieje prawny obowiązek zachowania odpowiednich danych.
 • uprzednia zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie cofnięta, jeżeli przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 • Możemy realizować nasze uzasadnione interesy zgodnie z procedurami określonymi w zewnętrznych aktach prawnych;
 • Przechowywanie danych nie jest już konieczne, ponieważ cel przetwarzania został osiągnięty.

Możemy zachować Twoją zgodę i dowody przez 5 lat w celu obrony Cię w przypadku jakichkolwiek roszczeń, roszczeń lub wniosków przeciwko nam.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie, możemy przekazywać Twoje dane osobowe potencjalnym pracodawcom, w ramach procesu rekrutacji, a także partnerom i podmiotom przetwarzającym dane, które przetwarzają niezbędne dane w naszym imieniu.

Twoje dane będą przekazywane wyłącznie partnerom, klientom lub administratorom danych, z którymi została zawarta umowa o przetwarzanie danych, przy ścisłych wymaganiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych.

Na żądanie możemy przekazać Twoje dane osobowe organom rządowym i organom ścigania, a także w razie potrzeby w celu obrony Twoich interesów prawnych.

MIEJSCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane do państw trzecich za indywidualną zgodą kandydata lub w innych przypadkach przewidzianych w GBER.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane naszym klientom w państwach trzecich za indywidualną zgodą kandydata lub w innych przypadkach przewidzianych w OWU.

UŻYWAJ PLIKÓW COOKIES NA STRONIE

W oparciu o nasze uzasadnione interesy używamy plików cookie i innych informacji technicznych, aby ulepszyć naszą stronę internetową & nbsp; www.gprecruitment.eu, uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika i bezpieczną. Używane przez nas narzędzia nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika, a dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki fragment danych, który serwer sieciowy umieszcza na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie służą wielu celom: na przykład mogą pomóc nam zapamiętać wybrane przez Ciebie opcje, śledzić odwiedzających Twoją witrynę lub ogólnie poprawić wrażenia użytkownika w Twojej witrynie, aby Twoje treści były bardziej trafne.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy plików cookie Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z witryny i poprawiać jej wydajność. Na przykład możemy użyć tych plików cookie, aby ustalić, czy podczas Twojej wizyty wystąpiła awaria strony. Informacje te są anonimowe i nie zawierają danych osobowych użytkownika witryny.

Jak usunąć lub zablokować pliki cookie?

Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie w dowolnym momencie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat & nbsp; przestać zbierać dane z Google Analytics, & nbsp; zobacz tutaj – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z VDAR oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi Republiki Łotewskiej masz prawo do:

1) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i otrzymywać informacje o ich przetwarzaniu;

2) zażądać korekty nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;

3) usunąć swoje dane osobowe („zostań zapomniany”), chyba że prawo wymaga od nas zachowania danych;

4) wycofać uprzednią zgodę na przetwarzanie;

5) Ograniczenie przetwarzania Twoich danych – prawo do żądania tymczasowego zawieszenia przetwarzania wszystkich Twoich danych osobowych;

6) zażądać kopii swoich danych osobowych w formie elektronicznej oraz prawa do przeniesienia tych danych do innego administratora (przenośność danych);

7) złożyć wniosek do Państwowej Inspekcji Danych.

Możesz zgłosić roszczenie o swoje prawa, wypełniając formularz osobiście w naszym biurze & nbsp; Brīvības Street 101-1, Ryga, LV-1001, & nbsp; przedstawiając dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) lub wysyłając wniosek drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego na e-mail  info@gpr.lv .