ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЖИПИ РЕКРЮТМЪНТ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност( наричана по-долу „Политика“) информира за процесите на ДжиПи Рекрютмънт Сълюшънс ЕООД, регистрация по ДДС: BG206029110, с адрес на регистрация: ул.“Йоаким Груев“ 15А, Пловдив, Бългрия( наричана по-долу „администратор на данни“, „GPR”, „ние“, „нас“, „наш“), обработващи лични информационни услуги и даващи достъп до  www.gprecruitment.bg (наричан по-долу „уебсайт“).

Ние се задължаваме да защитаваме и зачитаме неприкосновеността на личността на субекта на данни (наричан по-долу „вас“) съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните, наричан по-долу GDPR), и приложимите закони и разпоредби на Република България

Политиката се отнася за обработката на лични данни, които ни предоставяте по телефона, по електронен път и лично в нашия офис. Трябва да се отбележи, че в резултат на нашето сътрудничество Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на бъдещия работодател, в резултат на което потенциалният работодател ще обработи Вашите лични данни в съответствие с принципите за обработка и защита на данните, определени от този потенциален работодател. За информация относно обработката на личните ви данни от бъдещия работодател, моля, свържете се с потенциалния си работодател. Тази политика не е приложима за обработка на данни от потенциален работодател.

Ние можем да правим промени в Политиката по всяко време и без предупреждение. Промените ще влязат в сила след публикуването им на нашия уебсайт. Вие сте отговорни за периодичното преразглеждане на тази политика, за да сте сигурни, че сте запознати с промените.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

За контакт при въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля изпратете имейл на – irena.genova@gprecruitment.bg .

ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Субект на данни“ означава идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко (например, кандидат, участващ във или планиращ да участва в процеса на набиране на персонал) (наричан по-долу – вие).

“Администратор на лични данни” означава физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

“Обработка на лични данни“ означава всяка дейност или набор от операции, извършвани със или без автоматизирани средства, като събиране, регистрация, организация, структуриране, съхранение, разработване, преглеждане, използване, прехвърляне, заличаване на лични данни или набори от лични данни.

“Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

“Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно, конкретно, умишлено и недвусмислено позоваване на желанията на субекта на данни, с което той се съгласява с обработване на личните данни под формата на изявление или изрично утвърдително действие.

“Клиенти или работодатели” – юридическо лице и независим администратор на данни, използващ услугите, предоставяни от GPR, за да осигури подбора на най-подходящите кандидати.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме вашите лични данни само за конкретни, предварително определени цели.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

(Правно основание – съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ЗЗЛД)).

GPR извършва следните процеси, свързани с обработка на лични данни, за да избере и оцени най-подходящите кандидати за своите клиенти:

 • Име и фамилия;
 • Дата на раждане;
 • Адрес;
 • Емайл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Предишен опит( работно място, период, позиция, отговорности и т.н.);
 • Желана заплата;
 • Образование( училище, период, придобита степен, квалификация);
 • Придобити квалификации ( получени сертификати, преминати обучения);
 • Наличие на свидетелство за управление на МПС;
 • Познания по чужди езици;
 • Други умения( работа с офис техника, компютърни умения);
 • Обратна връзка/ препоръки от бивш/ настоящ работодател;
 • Както и друга информация, която може да бъде предоставена доброволно при кандидатстване за свободно работно място на нашия уебсайт, като попълните формуляр за кандидатстване при нас, представяйки вашата автобиография и мотивационно писмо.

Сключване и изпълнение на договор за услуги

((Правно основание – изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ЗЗЛД)).

Ще обработим следното от вашата лична информация:

 • Име и фамилия;
 • ЕГН, номер на лична карта;
 • Постоянен адрес;
 • Email адрес и телефонен номер.

За да осигурим висококачествен договор за услуги, който да ви помогне да установите легално трудово правоотношение с потенциален работодател и да се регистрирате в имиграционната служба на вашата страна на работа, ние ще прехвърлим тези лични данни на вашия потенциален работодател:

 • Име и фамилия;
 • Постоянен адрс;
 • Възраст;
 • Номер на банкова сметка;
 • Телефонен номер;
 • Имейл;
 • Доброволно предоставена информация за здравословно състояние;
 • Номер на паспорт или лична карта и срок на валидност;
 • Копие на личен идентификационен документ( паспорт или лична карта)*

* След изрично съгласие, ние правим копие на документа за самоличност, съхраняваме го в базата данни на GPR и изпращаме на крайния работодател, за да се ускори обработката на необходимата документация и регистрация.

Поддържане на база данни и информиране за свободните работни места

(Правно основание – съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ЗЗЛД)).

Въз основа на вашето съгласие, ние ще включим информацията, която предоставяте в базата данни, за да информираме и оценим дали сте подходящи за текущи свободни работни места. Можете да се откажете от получаването на такива съобщения по всяко време, като изпратите заявка за прекратяване на съобщението по имейл-  irena.genova@gprecruitment.bg.

Отговаряне на искане за информация

(Правно основание – съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ЗЗЛД)).

За да отговорим на Вашите въпроси, коментари или предложения, отправени директно по телефона или по електронен път, ние обработваме следните, предоставени от Вас, лични данни доброволно:

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес;
 • Друга информация, свързана с обработката или изпълнението на такава молба.

Съхраняване и записване на входяща и изходяща кореспонденция

(Правно основание – съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ЗЗЛД)).

GPR поддържа и записва входяща и изходяща кореспонденция, за да гарантира своите законни интереси, качествено предоставяне на услуги, подготовка на договора, сключване и изпълнение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме и обработваме вашите лични данни до:

 • изпълнение на задълженията по сключен договор за услуга или предоставяне на услугата, както и за определен период от време след изпълнението на този договор, което е необходимо за доказване на изпълнението на предоставените от нас услуги;
 • законово задължение за съхраняване на съответните данни;
 • ако обработката и съхранението на данните се основава на съгласие, докато предварителното съгласие за обработка на данни не е било оттеглено;
 • в съответствие с процедурите, посочени във външни нормативни актове, можем да реализираме нашите законни интереси;
 • съхранението на данни вече не е необходимо, тъй като целта на обработката е постигната.

Можем да запазим вашето съгласие и доказателство за това в продължение на 5 години, за да можем да защитим от искове и претенции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да изпълним задълженията си към Вас, ние можем да прехвърлим Вашите лични данни на потенциални работодатели, като част от процеса на подбор, както и на партньори и администратори на данни, които обработват необходимите данни от наше име

Данните ви се прехвърлят само на партньорите, клиентите или администраторите на лични данни, с които е сключено споразумение за обработка на данни, като се поставят строги изисквания за защита на личните ви данни.

При поискване можем да прехвърлим личните ви данни на държавни и правоприлагащи органи, както и да защитим вашите правни интереси, ако е необходимо.

МЯСТО НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние основно обработваме вашите лични данни в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Личните данни на кандидатите могат да бъдат прехвърляни в трети страни със съгласието на отделния кандидат или в други случаи, предвидени от ЗЗЛД.

ПРЕДАВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Вашите лични данни, в частност се обработват в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Личните данни на кандидатите могат да бъдат предавани на нашите клиенти в трети страни със съгласието на един кандидат или в други случаи, предвидени от ЗЗЛД.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ( COOKIES) В САЙТА

Въз основа на нашите законни интереси, ние използваме бисквитки и друга техническа информация, за да подобрим нашия уебсайт
 www.gprecruitment.bg , да го направим по-удобен за потребителя и да защитим сайта. Използваните от нас инструменти не ни позволяват да идентифицираме лично потребителя, а данните се съхраняват за ограничен период от време.

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитката“ е малък набор от данни, които уеб сървърът поставя на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. „Бисквитките“ имат редица цели: например могат да ни помогнат да си спомним определени опции, които избирате, да изброяваме посетителите на сайта или като цяло да подобряваме потребителския опит на сайта, за да осигурим по-добро съвпадение на съдържанието.

Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме „бисквитки“ на Google Анализ, за да анализираме как се използва даден уебсайт и за да подобрим неговата ефективност. Например, можем да използваме тези „бисквитки“, за да определим дали е имало неуспех на страницата по време на посещението ви. Тази информация е анонимна и не съдържа лична информация за потребителя на уебсайта.

Как да изтриете или блокирате бисквитките?

Имате възможност да изтриете или блокирате „бисквитките“ по всяко време, като промените настройките на браузъра си. За повече информация относно спирането на събирането на данни в Google Analyitcs вижте тук –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Имате право, според ЗЗЛД и законите на Република България:

1) до достъп и получаване на информация за личните им данни;

2) да изисква корекция на грешни, неточни или непълни лични данни;

3) да изтриете личните си данни („да бъдете забравен“), освен ако законът изисква от нас да запазим данните;

4) да оттеглите предварителното съгласие за обработка на данни;

5) да ограничете обработването на данни – правото да поискате временно да преустановим обработката на всички ваши лични данни;

6) да изисквате копие от личните ви данни в електронен формат и правото да се прехвърлят на друг администратор (преносимост на данните);

7) да се обърнете към Комисия за защита на личните данни.

Можете да кандидатствате за правата си, като попълните формуляр в нашия офис на „Йоаким Груев“ 15А, Пловдив, като представите документ за самоличност (паспорт или лична карта), или изпратите заявка по електронен път, като използвате защитен електронен подпис на имейл irena.genova@gprecruitmen.bg.